Kontaktní centrum pro východní trhy

Aktuální informace k projektu Režim Ukrajina

(Aktualizováno 06.08.19)

Od 31. července 2019 byly navýšeny poplatky při podání žádosti o zaměstnaneckou kartu ve Lvově na 5 000,- Kč. Úhrada poplatků probíhá pouze v hotovosti v eurech na pokladně konzulárního úseku. V případě nezaplacení celé částky, obdrží Ukrajinec výzvu k zaplacení zůstatku poplatku. Informace o správních poplatcích naleznete na webu GK ve Lvově ZDE.

Od července 2019 je nezbytné používat nový formulář Žádosti (ke stažení ZDE). Tento formulář je nově určen jak pro nové žádosti, tak i pro nahlášení dalších uchazečů.

Pro zařazení do projektu Režim Ukrajina je třeba, aby firma (žadatel) zveřejnila ve Sbírce listin účetní závěrky za poslední 2 roky, tzn. i za rok 2018.

Dle bodu I/2 usnesení č. 384 ze dne 3. června 2019 vláda rozhodla o zavedení mzdového kritéria pro zařazení volného pracovního místa obsaditelného v rámci Režimu Ukrajina, a to na úrovni 1,2 násobku zaručené mzdy odpovídající příslušné skupině prací podle nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí. Mzdové kritérium je vyžadováno u všech žádostí o zařazení do Režimu Ukrajina přijatých po 10. červnu 2019.

více informací

Podnikatelská mise na Slovensko a do Gruzie otevírá exportní příležitosti v automobilovém, dopravním či energetickém průmyslu

(Aktualizováno 01.07.19)

Hospodářská komora České republiky vás zve na doprovodnou podnikatelskou misi ministra zahraničních věcí ČR Tomáše Petříčka v termínu 9. – 11. července 2019 do Gruzie s návštěvou Slovenska. Mise se uskuteční speciálním letadlem a kapacita míst v letadle bude omezena.

Během mise plánujeme dne 9. 7. 2019 zorganizovat návštěvu společnosti CHEMOSVIT FOLIE, a.s. ve Svitu, člena skupiny CHEMOSVIT, a.s., po následném přeletu do Gruzie a ubytování dne 10. 7. 2019 uskutečnit podnikatelské fórum a B2B jednání v Tbilisi a po přesunu do Batumi a ubytování dne 11. 7. 2019 navštívit „Eastern Partnership Investment Forum – 10 Years after Prague" a na místě se účastnit B2B a G2B jednání. V rámci doprovodné podnikatelské mise je prostor vyhrazen také pro separátní setkání českých firem s ministrem zahraničních věcí ČR, informační briefing se zástupci ZÚ ČR a další programové položky.

Obě teritoria skýtají mnoho obchodních příležitostí pro české firmy. Na Slovensku se jedná kupříkladu o exportní příležitosti v automobilovém, dopravním, energetickém, kovozpracovatelském a obranném průmyslu, zdravotnickém a farmaceutickém, zemědělském a potravinářském průmyslu a také v oblasti železniční a kolejové dopravy. Vyjma obranného průmyslu byly příležitosti pro české firmy v Gruzii identifikovány ve stejných sektorech, přičemž dalšími oblastmi možného uplatnění českých výrobků jsou elektrotechnika, chemický, sklářský a keramický průmysl.

V případě vašeho zájmu o účast v podnikatelské misi zašlete následující dokumenty na e-mail mullerova1@komora.cz, a to nejpozději do 28. 6. 2019:
• vyplněnou závaznou přihlášku (podepsaný scan a rovněž editovatelnou verzi) – v příloze e-mailu,
• firemní profil v Aj (v editovatelné verzi) – v příloze e-mailu,
• snímek pro prezentaci – v příloze e-mailu,
• scan cestovního pasu (strana s fotografií),

Záloha na účastnický poplatek činí 1 273,- EUR (či po dohodě ekvivalent 32 450,- Kč), pro členy HK ČR je poplatek snížen na 1 157,- EUR (či po dohodě ekvivalent 29 500,- Kč). Účastnický poplatek zahrnuje: ubytování se snídaní, podíl na místních transferech, podíl na cateringu, organizace firemních jednání, službu pracovníků HK ČR po dobu mise a organizační náklady spojené s přípravou mise.

více informací

Omezení nekalého přetahování zahraničních zaměstnanců a jednodušší administrativa. Sněmovna posvětila konečnou podobu novely zákona o pobytu cizinců

(Aktualizováno 19.06.19)

Poslanci schválili podnikateli dlouho očekávanou novelu zákona o pobytu cizinců, která výrazně zjednoduší administrativu spojenou s náborem pracovních sil z ciziny a omezí "predátorské" praktiky některých firem. Dolní komora dnes normu schválila v senátní verzi. Klíčové body do novely zákona prosadila Hospodářská komora, která do ní promítla několikaleté zkušenosti českých podnikatelů se zaměstnáváním cizinců.

Novela přinese několik změn. Pokud ji podepíše prezident republiky, držitelé zaměstnaneckých karet budou už od letošního července oprávněni přejít k jinému zaměstnavateli nejdříve až po šesti měsících.

„Důvodem, proč jsme zavedení šestiměsíční fixace u jednoho zaměstnavatele prosazovali, jsou „predátorské" praktiky zejména polských náborářů, ale i některých českých pracovních agentur a kvaziagentur, které v ČR zneužívají administrativně náročnější proces získávání pracovních víz oproti Polsku," vysvětluje viceprezidentka Hospodářské komory Irena Bartoňová Pálková.

Zaměstnávání cizinců znamená pro firmy velké finanční i personální nároky a nábor zpravidla trvá i více než půl roku. V minulosti se často stávalo, že uchazeči o zaměstnaneckou kartu po příjezdu do České republiky buď nastoupili rovnou k jiné firmě, nebo po několika dnech v zaměstnání přešli pod působnost pracovních agentur, které se v některých případech nezdráhaly zaměstnance nabídnout témuž zaměstnavateli za provizi.

Novela zavádí i institut mimořádného pracovního víza, který povede k personálnímu posílení vybraných odvětví např. při živelných katastrofách a jiných mimořádných událostech. Vláda tak bude nově moci na omezenou dobu (maximálně na jeden rok) zajistit požadovaný počet pracovníků ze zahraničí. Tento institut by mohl být následně použit například při odstraňování následků kůrovcové kalamity a dalších nenadálých situacích.

Pro podnikatele je přijetí novely další dobrou zprávou poté, co Hospodářská komora s vládou začátkem června dojednala navýšení kvót pro přijímání zaměstnanců v Režimu Ukrajina na 40 tisíc ročně. Navýšení kvót si vyžádá náklady státu ve výši 100 milionů korun ročně, přičemž podle propočtů Hospodářské komory se díky daním a odvodům 40 tisíc pracovníků z Ukrajiny zvýší příjmy státního rozpočtu nejméně stonásobně – tedy o 10 miliard korun ročně.

více informací

Zaměstnavatelé budou nuceni vyplácet ukrajinským pracovníkům za stejnou práci vyšší mzdu než českým zaměstnancům

(Aktualizováno 04.06.19)

Vláda vyhověla odborům a ministryni sociální demokracie Janě Maláčové. Zaměstnavatelé budou nuceni vyplácet ukrajinským pracovníkům za stejnou práci vyšší mzdu než českým zaměstnancům

Hospodářská komora České republiky oceňuje, že se vláda rozhodla navýšením roční kvóty pro příjem žádostí o kvalifikované zaměstnance v Režimu Ukrajina na 40 tis. řešit akutní nedostatek pracovních sil v českých podnicích, kvůli kterému tuzemské podniky musejí odmítat zakázky a který se významně podílí na zpomalování českého hospodářství.

Zavedením nového mzdového kritéria 1,2násobku zaručené mzdy v dané profesi, jak požadovaly odbory a ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová, ale vláda zaměstnavatelům nařizuje, aby ukrajinské zaměstnance za stejnou práci mzdově zvýhodňovali před českými. Kvůli takovému mzdovému kritériu vláda ztíží vstup do Režimu hlavně malým podnikům, na kterých česká ekonomika stojí.

Více informací naleznete v tiskové zprávě ZDE.

více informací

Podnikatelé ze Zlínského kraje navázali nové kontakty s firmami v Jaroslavské a Vologodské oblasti

(Aktualizováno 30.05.19)

KHK Zlínského kraje ve spolupráci se Zlínským krajem uspořádali v termínu 19.-24.5.2019 podnikatelskou misi do Ruska vedenou hejtmanem Zlínského kraje Jiřím Čunkem. Cílem mise bylo získat nové obchodní kontakty v Jaroslavské a Vologodské oblasti, seznámit se s podnikatelským prostředím v Rusku a podmínkami pro obchodování s ruskými partnery.

Během pětidenního pobytu navštívila zlínská delegace Rybinsk, Jaroslavl, Tutaev, Vologdu a Čerepovec. Podnikatelé měli možnost představit svoje firmy během podnikatelských fór a seminářů, na které navazovala individuální B2B jednání s ruskými firmami a prohlídky vybraných podniků. Program pro podnikatele byl připraven ve spolupráci s Obchodně-průmyslovými komorami Jaroslavské a Vologodské oblasti.

Podnikatelskou delegaci tvořily nejen průmyslové firmy, ale i společnosti z oblasti lázní, zdravotnictví a cestovního ruchu. Tato skupina zasedla ke kulatým stolům společně s ruskými představiteli z odboru zdravotnictví, cestovního ruchu, se zástupci klinik, nemocnic a lázní. Podnikatelé si prohlédli prenátální centrum nově vybudované nemocnice v Jaroslavli, lázeňskou léčebnu a rodinnou kliniku ve Vologdě nebo zdravotnické zařízení společnosti «Severstal» v Čerepovci.

Zástupci firem z oblasti průmyslu navštívili v Jaroslavli česko-ruský podnik zabývající se výrobou forem pro automobilový průmysl «Pneuform-Rus», OOO «Protemol» a ОАО «Оptimech» ve Vologdě nebo slévárénský závod АО «Череповецкий литейно-механический завод» v Čerepovci.

Hejtman Zlínského kraje se setkal s gubernátory Jaroslavské a Vologodské oblasti a představiteli navštívených měst. V Jaroslavli podepsal dohodu o spolupráci mezi Zlínským krajem a Jaroslavskou oblastí. Dohodu o spolupráci KHK Zlínského kraje s Obchodně-průmyslovou komorou Vologodské oblasti podepsala ve Vologdě dne 22.5.2019 Bohdana Konečná, ředitelka Kontaktního centra pro východní trhy. „Během našeho pobytu v Rusku jsme firmám nabídli ve všech destinacích možnost individuální prezentace. Díky podrobně připravenému programu z ruské strany mohli podnikatelé potkat nové potencionální obchodní partnery, seznámit se s podmínkami podnikání a vůbec s realizací byznysu na ruském trhu. Pro firmu Incinity s.r.o. jsme třeba zajistili setkání s představiteli samospráv s možností prezentace vlastní platformy pro „Smart City“, informovala Bohdana Konečná.

Misi podpořili osobní účastí J.E. Vítězslav Pivoňka, velvyslanec ČR v Moskvě, Karel Kühnl, generální konzul v Petrohradu, Luboš Laštůvka, ekonomický konzul ze ZÚ v Petrohradu a Vladimír Kyncl z Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

 

více informací

123

Kalendář

« Unor 2020 »
NePoUtStCtPaSo
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829

Partneři

banner
banner
banner
banner
*